plakat50x70 nics new11 Вече сме в коледно настроение и започваме подготовката за този прекрасен празник. Представяме ти играта “Коледа с вкус на ябълки и канела”, за да заразим и теб с празнично настроение и да се подготвиш за идващите приятни, топли сбирки с близки и приятели.

Купи си 12 броя блокчета NICS, шест от които с вкус на ябълки, пекан и канела, и изпрати празните опаковки на адреса ни в с. Мусина. Всеки, които изпрати опаковки, има шанс да получи подарък от нас - едно от 8 живи коледни дръвчета. Опаковките очакваме при нас не по-късно от 10.12.2015 г. (четвъртък). Победителите ще бъдат изтеглени чрез томбола на 15.12.2015 г. (вторник).

Молбата ни към тези, които получат дръвче, е след коледните празници да засадят дръвчетата и да ни изпратят снимка на засаждането по e-mail или във Facebook страницата ни - fb.com/NICS.bg.

Приятно похапване!

 

ПРАВИЛА за участие в играта "Коледа с вкус на ябълки и канела", организирана от NICS:

Общи условия

1. НАЧАЛО НА ИГРАТА: Играта протича в периода от 17.11.2015 г. до 10.12.2015 г. Играта ще бъде проведена съгласно определените в Официалните правила дати.

 

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: NICS / EcoProd

 

3. НАГРАДИТЕ ЗА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ NICS / EcoProd

 

4.ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА: Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

5. УЧАСТИЕ: Участие в Играта могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ.

 

6. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Провеждането и участието в играта се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. Организаторът си запазва правото едностранно да изменя или допълва Правилата, промените в които влизат в сила след публичното им оповестяване на www.nics.bg. Участниците в Koлeдната игра следва сами да проверяват за промени в Правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направени промени.

2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.

3. Участието се извършва посредством следния механизъм:

Стъпка 1: Закупуване на 12 броя блокчета NICS - шест от които с вкус на ябълка, канела и пекан.

Стъпка 2: Изпращане на 12-те броя опаковки на никсовете на адрес ПК: 5247, с. Мусина, ул. “Гено Недялков” №5 до 10.12.2015 (четвъртък). С опаковките трябва да бъдат изпратени и данни за контакт с участника - три имена, електронен адрес, пълен пощенски адрес и телефон за контакт. Всички разноски за изпращането на писмото с опаковките са за сметка на участника.

Стъпка 3: Възможността за участие в играта приключва на 10.11.2015 г. и всички пратки получени след тази дата няма да бъдат вземани предвид.

Стъпка 4: На 15.12.2015 г. (вторник) ще бъдат изтеглени имената на победителите на случаен принцип чрез томбола от онлайн сървър (https://www.random.org) и ще бъдат обявени на Facebook страницата и на www.nics.bg.

Стъпка 5: Наградата: Живо Коледно дърво.

Стъпка 6: След преминаване на Коледните празници спечелилите живо дръвче трябва да го засадят и да изпратят снимка от засаждането на Организатора по електронен път. Снимката ще бъде публикувана на Facebook страницата на NICS.

 

- Приемането на настоящите Правила е задължително условие за участие в играта и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

- Всеки участник носи лична отговорност за всяка директна или индиректна последица в резултат на своето участие в Играта.

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Не може да бъде участник в играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

8.ТОМБОЛА: Всички участници, отговарящи на изискванията, ще бъдат записани в списък. На всеки ще се даде номер, зависещ от реда на изпращане на опаковките. На 15.12.2015 ще се изтегли номера на победителя чрез специален онлайн сървър - https://www.random.org

 

9 ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ:

9.1. Организаторът на Играта обявява победителите, спечелили наградите и ги публикува на Facebook страницата и  www.nics.bg

 

9.2. Организаторът поема ангажимент да уведоми победителя. За уведомяване се счита свързването с победителя посредством техния Facebook профил и/или публикуването на имената на победителите на Facebook страницата и сайта на Организатора. Организаторът ще направи опит да се свърже с победителя и чрез предоставения от участника телефон за контакт.

 

9.3. Получаване на награди

Наградите ще бъдат изпратени на предоставения от всеки печеливш адрес, с куриер, в рамките на седмица от датата на спечелването на наградата. Ако Победителят не изяви желание да се възползва от награта, губи правото да получи своята награда. Наградите от Играта не могат да бъдат заменени с техния паричен еквивалент или с какъвто и да е друг вид продукт.

 

Организаторът не носи отговорност спрямо Победител, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен пощенски адрес или грешни имена.

 

С подаване на заявка за участие в играта, всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с конкурса. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в конкурса на трети страни.

 

8.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

 

9.5. Организаторът не носи отговорност за: непълно или грешно написани имена и пощенски адреси; изгубени или недостигнали навреме или въобще до него писма по пощата или куриер; други форсмажорни обстоятелства.

 

9.6. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

 

9.7. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.

 

9.8. Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното.