Играй с NICS! В разгара на лятото сме, а едно от любимите занимания на много от нас е четенето на книги. Изпрати ни снимка как четеш книга, докато си на почивка, и може да спечелиш една от 8-те ПОЛЕЗНИ награди от NICS. Всяка награда съдържа памучна чанта, три разделителя за книги и две блокчета NICS от 40гр. Ние ще споделим снимката във фейсбук страницата ни – https://www.facebook.com/NICS.bg и на нашия сайт, заедно с името ти.

 Период на играта от 17:00ч. на 29.07.2016г. до 17:00ч. на 19.08.2016г.

book Nics

 

 

Повече за условията и правилата на играта може да видите тук:

 

ПРАВИЛА за участие в играта "Чети с NICS", организирана от NICS/EcoProd:

Общи условия

I. НАЧАЛО НА ИГРАТА:

Играта протича в периода от 17:00ч на 29.07.2016 г. до 17:00ч. на 19.08.2016 г. Играта ще бъде проведена съгласно определените в Официалните правила дати.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

NICS / EcoProd

III. НАГРАДИТЕ ЗА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ:

NICS / EcoProd

IV. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА:

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

V. УЧАСТИЕ:

Участие в Играта могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ.

VI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Провеждането и участието в играта се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. Организаторът си запазва правото едностранно да изменя или допълва Правилата, промените в които влизат в сила след публичното им оповестяване на www.nics.bg. Участниците в лятната игра „Чети с NICS” следва сами да проверяват за промени в Правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направени промени.

2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.

3. Участието се извършва посредством следния механизъм:

Стъпка 1: Участникът лично заснема как чете книга и изпраща снимката на Организатора.

Стъпка 2: Изпращането става на фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/NICS.bg или на посочения на www.nics.bg имейл до 19.08.2016 (петък). Със снимките трябва да бъдат изпратени и данни за контакт с участника - три имена,  валиден електронен адрес (ако се изпраща по имейл). Участникът поема ангажимент да установи контакт с Организатора и да предостави по имейл телефон за контакт, ако няма достъп до фейсбук профила си или имейла си във времето на играта или непосредствено след приключването й.

Стъпка 3: Възможността за участие в играта приключва в 17:00ч. на 19.08.2016 г. и всички фотоси, получени след тази дата няма да бъдат вземани предвид.

Стъпка 4: На 22.08.2016 г. (понеделник) ще бъдат изтеглени имената на победителите на случаен принцип чрез жребий и ще бъдат обявени на Facebook страницата и на www.nics.bg.

Стъпка 5: Наградата: Всеки победител ще получи по куриер памучна чанта NICS, три свежи разделители за книги и две блокчета NICS от 40гр.

4. Приемането на настоящите Правила е задължително условие за участие в играта и Участникът се задължава да ги спазва. Предоставянето на данните на Участника във връзка с участието му в играта е доброволно.

5. Всеки участник носи лична отговорност за всяка директна или индиректна последица в резултат на своето участие в Играта.

VII. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Не може да бъде участник в играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

VIII. ТОМБОЛА

Всички участници, отговарящи на изискванията, ще бъдат записани в списък. На всеки ще се даде номер, зависещ от реда на публикуването на фотосите. На 22.08.2016г. ще се изтеглят номерата на победителите чрез жребий на случаен принцип.

IX. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ:

1. Организаторът на Играта обявява победителите, спечелили наградите като ги публикува на блога на www.nics.bg и във фейсбук.

2. Организаторът поема ангажимент да уведоми победителите. За уведомяване се счита свързването с победителите чрез публикуването на имената на победителите на блога на Организатора.

3. Получаване на награди

Победителите ще бъдат поканени да изпратят пощенски адрес за връзка с куриер чрез обявяването на списъка на спечелилите в играта. Всяка награда ще бъде изпратена с куриер на адреса, предоставен от всеки Победител, в рамките на седмица от датата на получаване на адреса за връзка. Ако Победителят не изяви желание да се възползва от наградата като не изпрати адрес за контакт до една седмица след изпращане/публикуването на публичното съобщение със списък на победителите, губи правото да получи своята награда. Наградите от Играта не могат да бъдат заменени с техния паричен еквивалент или с какъвто и да е друг вид продукт.

Организаторът не носи отговорност спрямо Победител, предоставил невалидни онлайн контакти, непълен или неточен пощенски адрес или грешни имена.

С подаване на заявка за участие в играта, всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с конкурса. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в конкурса на трети страни.

4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

5. Организаторът не носи отговорност за: непълно или грешно написани имена и пощенски адреси; изгубени или недостигнали навреме или въобще до него писма по пощата или куриер; други форсмажорни обстоятелства.

6. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

7. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.

8. Доброволното предоставяне на данни от Участника с участието му в играта е към Организатора, а не към Facebook.

9. Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното.

10. С участието си в играта всички участници предоставят на NICS / EcoProd право да използват всички фотоси от играта без заплащане на хонорар.